Werkplan 2022

begin1

Afspraken via telefoon 045-8888042 of 06-48028350.                                                            Ons motto is en blijft “ De Huurdersvereniging Kerkrade is er voor U “.

Wie zijn wij ?  

De Huurdersvereniging Kerkrade (HvK) is lid van het CHOH (Centraal Huurdersoverleg Heemwonen).

Doordat de Huurdersvereniging Kerkrade uit 2 stadsdelen bestaat (Kerkrade Centrum en Kerkrade-West, heeft volgens de Statuten van het CHOH, de Huurdersvereniging Kerkrade het recht om 6 afgevaardigden, 3 per stadsdeel deel te laten nemen in het CHOH overleg.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen.

Het doel van de HvK bestaat uit het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de huurders van HEEMwonen in de gemeente Kerkrade.

Huurders  die een vraag, probleem of conflict hebben aangaande hun woonsituatie en geen gehoor hebben gekregen bij HEEMwonen,, kunnen zich al dan niet rechtstreeks tot de HvK     wenden.

Indien nodig zullen onze vertegenwoordigers met HEEMwonen contact opnemen om die persoonlijke problemen gezamenlijk proberen op te lossen.

Grotere of collectieve problemen, van bv slecht onderhoud van de woningcomplexen, worden in de vergaderingen met HEEMwonen besproken, na eerst bij de HVk te zijn ingebracht.

De HvK wordt o.a. betrokken bij toekomstige plannen van HEEMwonen inzake sloop, renovatie, nieuwbouw, duurzaamheid, leefbaarheid en huurbeleid.

Samen met HEEMwonen, andere corporaties, huurders organisaties en de gemeente Kerkrade worden de prestatieafspraken voor ieder jaar doorgenomen en vastgelegd.

De bijdrage van de HvK aan besprekingen en vergaderingen geeft HEEMwonen de zekerheid dat er voeling is met onze achterban en dat de HvK probeert tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen bij de vraagstukken die ter tafel komen.

Pag. 2 van 6

 

Doelstelling

Het streven van de HvK is erop gericht zoveel mogelijk Bewoners Commissies, Huurders Belangen Verenigingen en klankbordgroepen binnen Kerkrade op te nemen in onze Huurders Vereniging.

Iedere huurder van HEEMwonen wordt gehoord, aangesloten of niet bij een Bewonerscommissie (BC), Huurders Belangen Vereniging (HBV) of klankbordgroep (KBG).

Het bestuur van de HvK tracht een zo groot mogelijke bekendheid te geven via een voor iedereen toegankelijke website en deze up-to-date te houden.

Het volgen van nieuwe ontwikkelingen binnen de Woningwet en Overlegwet en het toetsen van de toekomstige plannen van HEEMwonen en de gemeente Kerkrade heeft als doel het behartigen van de belangen van de huurders. Het op peil houden van de benodigde kennis is een verdere noodzaak.                          

Onze prioriteit is en blijft de belangen van de huurders te behartigen en doet dat zij door:

 • Het regelmatig houden van bestuursvergaderingen binnen de HvK.
 • Het houden van een algemene ledenvergadering, minimaal één keer per jaar voor alle huurders en lid-organisaties in Kerkrade.
 • 6/8 per jaar overleg te voeren met HEEMwonen en het CHOH om een constructieve bijdrage aan te leveren.
 • Het houden van spreekuren volgens afspraak.
 • Complex gebonden overleg met medewerkers van HEEMwonen c.q. Bewoners Commissies.
 • Het ondersteunen van en deelnemen aan diverse werkgroepen van het CHOH fysiek en digitaal.
 • Provinciale- en landelijke vergaderingen van de Nederlandse Woonbond bijwonen.
 • Het geven van de mogelijkheid aan bestuursleden om cursussen te volgen bij de Nederandse Woonbond of andere organisaties in het belang van de huurders !!.
 • Het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de lidorganisaties van de HvK in de gemeente Kerkrade.
 • Het volgen van de nieuwe ontwikkelingen binnen de Woningwet en Overlegwet.
 • Deelname van de HvK aan het overleg over de prestatieafspraken, samen met de corporaties, de gemeente Kerkrade en de huurdersorganisaties om de toekomstige plannen op het gebied van o.a. slopen, nieuwbouw, renovaties, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid voor alle partijen naar tevredenheid voor de huurders gerealiseerd kunnen worden.
 • Het ondersteunen van huurders of huurdersgroepem bij nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud en sloopplannen van HEEMwonen binnen het stadsdeel Kerkrade.

Pag. 3 van 6

 • Het onderhouden van contacten met onze huurders.
 • Het bemiddelen bij meningsverscillen.conflicten met de verhuurder.
 • Het vernieuwen en up-to-date houden van de website van de HvK. (www.huurdersverenigingkerkrade.nl)
 • Nieuwe vrijwilligers en/of bestuurs leden werven.

Inzet van middelen / faciliteiten:

Op de allereerste plaats is het belangrijk dat er mensen zijn, die zich met hart en ziel belangeloos willen inzetten voor de belangen van de huurders.

De ontwikkelingen voor wat betreft de medezeggenschap van de huurders nemen een grote vlucht en dat betekent dat huurders over steeds meer zaken hun mening en goedkeuring kunnen en zelfs moeten geven.

Dat vereist van de bestuursleden van de Hvk niet alleen een steeds grotere vakkennis, maar  ook meer tijd.

Het vinden van nieuwe en geschikte kandidaten voor de Hvk en voor de vertegenwoordiging van de Hvk binnen het CHOH, voor het jaar 2022, is in volle gang en wij streven er naar om 6 personen in het CHOH te kunnen afvaardigen.

Naast de inzet van menskracht is een financiële bijdrage vanuit HEEMwonen uiterst belangrijk. Een onderdeel van die financiële bijdrage is ook bedoelt om uw activiteiten als  BC of HBV te kunnen bekostigen.

Communicatie met de achterban en andere doelgroepen:

De website van de HvK is vernieuwd en wordt regelmatig bijgewerkt. Op de website staan items vermeld zoals:

* De doelstelling van Hvk.

* De samenstelling van het bestuur.

* De vergaderdata.

* Notulen A.B. Huurders Vereniging Kerkrade.

* Het jaarverslag 2021

* Voortgang Huurbeleid 2022.

* Voortgang prestatieafspraken met gemeente Kerkrade en andere woningcorporaties.

* Actuele ontwikkelingen HvK en CHOH.

Pagina 4 van 6

Tevens zijn er weblinks naar o.a.:

 • De Nederlandse Woonbond.
 • HEEMwonen.
 • Het CHOH.
 • De Belastingdienst voor het verkrijgen van informatie over toeslagen.
 • Uiteraard zijn ook de mogelijkheden vermeld om contact op te nemen met de HvK.

Begroting HvK 2022.

Overige bestuurskosten                                       1.300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Huisvestingskosten                                                2.000.00

Vergaderkosten                                                     1.100.00

Algemene beheer- en administratiekosten              3.500,00

Activiteiten                                                           2.500.00  

Telefoon en internet                                              1.500,00

Portokosten                                                              350.00

Abonnementen                                                          750.00

Externe kosten ondersteuning/advies                      2.000.00

Verzekeringen                                                            250.00

Bankkosten                                                                300.00

Reiskosten                                                                  750.00

Representatiekosten/PR                                          1. 200.00

Opleiding en deskundigheidsbevordering                   1.500,00

Bijdragen aan HO’s en BC’s                                          650,00

Totaal                                                                   19.650.00

 

Toelichting op de begroting:

Willen wij onze organisatie goed laten functioneren dan zijn deze bedragen nodig.

Het gaat immers om 5.000 huurders die wij als HvK goed willen ondersteunen en dat kost nu eenmaal geld.

 

Pagina 5 van 6

Samenstelling HvK

Het bestuur van de HvK bestaat momenteel uit de volgende personen:

Mevrouw M. Hagen-Thönissen                                         Voorzitter

Mevrouw M. Hagen-Thönissen                                         Secretaris

De heer J.Vangeninden                                                   Penningmeester

De heer F. Tiggelman                                                       Plv. voorzitter

De heer W. Nieuwdorp                                                     Plv. penningmeester

De heer H. Rauer                                                             Bestuurslid

Onze vertegenwoordigers bij het CHOH en in de vergaderingen met HEEMwonen en de diverse werkgroepen bestaat momenteel uit de afgevaardigden:

Mevrouw M. Hagen-Thönissen, en de heren Tiggelman en Rauer.

Huurdersvereniging Kerkrade staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71066004.

Hoofdstraat 41 B 6461CM Kerkrade

Goedgekeurd door het bestuur van de Huurders Vereniging Kerkrade.

Kerkrade

Plv. Voorzitter                                                                             Secretaris

F.P. Tiggelman                                                                             M. Hagen-Thönissen                                        

Bijlage: Werkplan Theaterpassage.

De Huurdersverenging Kerkrade zou het toejuichen als meerdere bewonerscommisie’s ook hun werkplan zouden indienen zodat wij als bestuur contact met u kunnen opnemen en U advies kunnen geven om uw wijk meer leefbaar te maken.

Pag. 6 van 6

begin7

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoekadres na afspraak op  dinsdag- en donderdagmorgen van 10.30 uur – 12.30 uur

Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.

Plannen