Home

001

002

003

004

GEZOND WONEN
 
Op uitnodiging van Interreg, in de  Euregio een expert op het gebied van de milieugezondheid, heeft een deskundige op dat gebied aan een afvaardiging van het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen ( CHOH ) een presentatie gegeven over het thema “Gezond Wonen”.
 
De opzet van deze presentatie, was om van de deelnemers te horen, wat zij onder “Gezond Wonen “ verstaan !
 
Door middel van kleurplaten, sheets en het stellen van vragen tav wat  wij als huurders verstaan onder gezond wonen , werden zaken als vocht, tocht, schimmel in je badkamer etc, behandeld en natuurlijk ook dat je er goed ziek van worden , zoals reuma , longontsteking, astma etc 
 
Over het algemeen vond men erg belangrijk:
Comfortabele , goed geïsoleerde  betaalbare woning,  goede en juiste ventilatie mogelijkheden, lichte omgeving, terras, tuin, rustige buren en buurt, voldoende privacy, schoon en droog huis, goede voorzieningen als winkels en zorg .
 
Wat wil men perse niet :
Vochtige woning, slecht te ventileren, last van ongedierte, vieze lucht, schimmel vorming in o.a. de badkamer, luidruchtige buren en buurt, omgeving zonder groen, slechte voorzieningen in de buurt of wijk, onbereikbare winkels voor de oudere personen.
 
Nadelen van vocht, schimmel, reuk etc, kunnen leiden tot:
Benauwdheid, duizeligheid, longziektes, reuma , stress.
 
Enkele tips om de bovenstaande vervelende nadelen te voorkomen:
Goed en op de juiste wijze ventileren, correct  ingestelde  mechanische afzuiginstallatie en de informatie die bij de gebruiksaanwijzing hoort te zijn !
Niet te lang douchen en na het douchen goed ventileren, tijdens en na het koken goed ventileren, ventilatie klepjes of lucht roosters openhouden.
Wij hopen via deze informatie een beetje op weg te helpen om al die evt narigheden te voorkomen.
 
Met vriendelijke groeten,
hvk1
 
 
 
 

Nieuwsbrief eerste kwartaal van de Huurdersvereniging Kerkrade.

We zijn het nieuwe jaar gestart met HEEMwonen de bewoners van de Mucherveldstraat om een goede oplossing te vinden vanwege de overlast als de balkons gerepareerd worden. Het resultaat van deze bespreking heeft voor beide partijen tot tevredenheid geleid. De bewoners hebben een brief ontvangen, wat er gaat gebeuren met daarin vermeld, de vergoeding voor het niet kunnen gebruiken van het balkon.
Ons doel is in de toekomst in de wijken bijeenkomsten te organiseren, waarbij wij hopen op een goede opkomst van U als huurder, alleen op deze manier weten wij wat er in de wijken speelt.

Wij zijn ook betrokken bij o.a. de werkgroep duurzaamheid ,wat in de toekomst door de hoge energierekening belangrijk wordt. Wij zoeken mensen die zich hiervoor willen inzetten!
Er zullen ook binnen onze organisaties energiecoaches worden opgeleid, om gezamenlijk met de huurders te kijken naar diverse oplossingen, ook hiervoor kunt U zich bij de huurdersvereniging aanmelden.

De leefbaarheid in de wijken krijgen ook dit jaar extra aandacht, door o.a. de bewoners te activeren om mee te denken de wijken leefbaar te maken door b.v. het schoon houden en de tuintjes te onderhouden.
Het CHOH [ Centraal Huurders Overleg HEEMwonen ] zet zich 2019 in, voor geen, of zo laag mogelijke huurverhoging, dit in overleg met HEEMwonen.
Samen met U als huurders van HEEMwonen hopen wij als Huurdersvereniging Kerkrade in 2019, op een fijne samenwerking.

Namens de H.V. Kerkrade
Adres: Hoofdstraat 41b 6461 CM Kerkrade
E –mailadres: info@hvkerkrade.nl
Secretaris: Mia Hagen

Prestatieafspraken 2019: goed en betaalbaar wonen in Kerkraadse huursector 11-12-2018

De gemeente Kerkrade, de woningcorporaties HEEMwonen, Wonen Limburg, Wonen Zuid en hun huurdersorganisaties hebben op 10 december de nieuwe prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. De afspraken hebben betrekking op goed en betaalbaar wonen in de huursector in Kerkrade. 

Convenant woningcorporatiesWethouder Tim Weijers (Wonen en volkshuisvesting): “Ieder jaar worden de prestatieafspraken concreter. Ik ben dan ook trots op deze samenwerking en de bijdrage die de corporaties leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningmarkt in Kerkrade, onder toeziend oog van de huurdersorganisaties. Samen zorgen we ervoor dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn voor de mensen die dit hard nodig hebben.”

Prestaties op vijf thema’s

Jaarlijks maakt de gemeente Kerkrade prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. In 2019 werken de partijen samen aan concrete prestaties op vijf thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen met zorg en bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en leefbaarheid. Op basis van de gemaakte afspraken verbeteren en verduurzamen de corporaties hun woningen. Soms wordt er gesloopt om nieuwe woningen te kunnen bouwen. HEEMwonen is in 2019 onder andere bezig met de realisatie van het IBA-project SUPERLOCAL in Bleijerheide, Wonen Limburg investeert verder in leefbaarheidsprojecten zoals ‘Eygelshoven Doet!’. En Wonen Zuid start in 2019 met de bouw van 30 levensloopgeschikte gezinswoningen aan de Poyckstraat en de Nassaustraat in Chevremont.

Betaalbaar wonen

Kerkradenaren met een laag inkomen moeten betaalbaar kunnen blijven wonen. Daarom zorgen de corporaties ervoor dat er voor deze doelgroep voldoende woningen beschikbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk dat financieel kwetsbare doelgroepen worden geholpen. Zo werken de betrokken partijen in 2019 samen bij schuldhulpverlening en het voorkomen van uithuiszettingen.

Extra zorg / Speciale doelgroepen

Uiteraard hebben de partijen ook oog voor mensen die extra zorg nodig hebben. Denk aan senioren die langer thuis blijven wonen en hierdoor meer verzorging en aanpassingen in huis nodig hebben. Daarnaast gaat het om kwetsbare mensen die extra hulp nodig hebben of vanuit beschermd wonen of een maatschappelijke opvang naar een reguliere woning verhuizen. En ook aan huisvesting voor andere speciale doelgroepen wordt gedacht, zoals vergunninghouders en mensen die gaan scheiden.

Leefbaar en milieubewust

Om een prettig woonklimaat te bevorderen, werken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties samen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten. Daarnaast zetten zij in op milieubewuste keuzes en maatregelen. Zo zullen in 2019 nieuw te bouwen huurwoningen energiezuinig en gasloos worden gebouwd. Bij renovaties worden bestaande woningen zoveel mogelijk verduurzaamd. De betrokken partijen hebben als uitgangspunt dat de toegepaste duurzaamheidsmaatregelen uiteindelijk een financieel voordeel opleveren voor de huurder.

Belangen gewaarborgd

Niet alleen binnen de Kerkraadse gemeentegrenzen wordt samengewerkt op het gebied van de huursector. Wethouder Weijers: “Ook op regionaal niveau worden de komende maanden afspraken gemaakt. Zo komen we samen met andere gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties elke keer een stapje verder en worden de belangen van huurders optimaal gewaarborgd.”

Geachte Huurders,
 
Het jaar 2018 is weer bijna voorbij en zoals u van ons gewend bent komen wij u bijpraten over het jaar 2018.
De Huurdersvereniging Kerkrade heeft ook dit jaar weer haar jaarlijkse leden vergadering gehouden.
Als thema , het klantenportaal van HEEMwonen.  Er waren vier dames van HEEMwonen aanwezig om de klachten en opmerkingen aan te horen en er ook iets mee te doen.
Dit jaar hebben wij de workshop duurzaamheid gevolgd, omdat in de toekomst de woningen gas loos en energiebesparend moeten zijn.
Eveneens hebben wij samen met een aantal medewerkers van HEEMwonen de cursus leefbaarheid gevolgd.
Wij hebben verschillende renovatiewijken bezocht en werden door de bewoners erop gewezen wat er vermoedelijk ten gevolgen van achterstallig of gepland onderhoud nog niet was verbeterd maar wel degelijk verbeterd moet worden.
Gezamenlijk met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen, waar wij met vier  afgevaardigden vertegenwoordigd  zijn,  bespreken wij met de directie en beleidsmedewerkers  van HEEMwonen,  diverse beleidszaken over o.a. onderhoud, renovatie, sloop , nieuwbouw en de huurprijzen.
 
Ook zijn wij met een afvaardiging van de HVK actief betrokken bij de prestatie afspraken van de  Gemeente Kerkrade samen met andere huurdersorganisaties en de verhuurders in Kerkrade. Deze prestatie afspraken voor het jaar 2019, zijn inmiddels ook door ons ondertekend.
Een verkorte versie zal zo spoedig mogelijk ook op onze website worden geplaatst.
HEEMwonen heeft ook huurders uitgenodigd door aan een luisterpanel deel te nemen. Onze deelname hieraan, bestond uit de voorbereiding aan deze sessies en door te luisteren wat de huurders van HEEMwonen vinden  en wat er verbeterd kan worden.
Ook hiervan volgt mettertijd  een korte samenvatting van de resultaten.
 
Kerstmis en het Nieuwe Jaar zijn  in aantocht en wij hopen dat wij ook in  het nieuwe jaar weer het nodige voor u als huurders  kunnen betekenen.
Maar dat kunnen wij niet alleen, uw hulp is daarbij hard nodig !!!!!!!!!!!!!!!!!!                        
Op onze website kunt u zich aanmelden of tijdens de kantoortijden
Namens het bestuur van de Huurders Vereniging Kerkrade wensen wij U allen,
 
Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
klok

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen