Home

001


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Pagina  2

Agenda Jaarvergadering 2020

Pagina  3

De Voorzitter aan het woord

Pagina  4

Notulen Jaarvergadering 3 september 2019

Pagina  5

Jaarverslag 2019 Huurdersvereniging Kerkrade

Pagina  7

Kascommissie Huurdersvereniging Kerkrade

Pagina 11

Exploitatierekening 2018-2019 + begroting 2020

Pagina 12

Bestuur zoekt vrijwilligers voor Huurdersvereniging Kerkrade

Pagina 14

Functieomschrijving  -  vrijwilliger Huurdersvereniging Kerkrade

Pagina 15

 


 

Agenda Jaarvergadering.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Thema “ Eenzaamheid “
 3. Gelegenheid tot het stellen van vragen over dit thema
 4. Pauze
 5. Notulen van de jaarvergadering Huurdersvereniging Kerkrade d.d. 3 september 2019.
 6. Jaarverslag 2019 Huurdersvereniging Kerkrade
 7. Financieel verslag 2019 Huurdersvereniging Kerkrade en de begroting 2020.
 8. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw commissielid.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om verdere vragen aan de bestuursleden te stellen. Zij zullen U graag te woord staan.


002


Notulen Jaarvergadering 15 september 2020

0001 1

In het Catharina Hoes.                                                

Aanwezig: 5 bestuursleden   35 huurders, en als genodigde gastspreker Mevr. Mia Vreuls van het W.M.O.

Opening door de voorzitter.

Voorzitter W. Linders opent om 19.00 uur de Jaarvergadering met een hartelijk welkom aan de huurders en in het bijzonder aan mevrouw M.

Voorlichting door Mevrouw M.

In haar presentatie gaf mevrouw Henzen aan dat een gezond binnenklimaat zeer belangrijk is voor onze gezondheid. Goede ventilatie van de woning zorgt voor zuivere lucht in de woning en weert schimmelvorming. Zij gaf adviezen over hoe te handelen bij woningen die nog niet gerenoveerd zijn maar ook over reeds gerenoveerde woningen en nieuwbouw. Al met al een geslaagde voorlichting. De voorzitter bedankt Mevrouw Henzen voor haar presentatie en overhandigd haar een presentje namens de huurdersvereniging.

Verslag van de jaarvergadering 2019.

In het Jaarverslag van de secretaris geeft Mevrouw Hagen aan waar de huurdersvereniging Kerkrade aandacht heeft besteed in 2019. Het huurbeleid, de prestatieafspraken met corporaties en gemeente Kerkrade, het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen, en het klimaatakkoord zijn o.a. punten van gesprek geweest. Verder gaat er een enquête van start om de knelpunten bij de huurders te signaleren. Onder dankzegging aan de secretaris wordt het verslag van de jaarvergadering 2019 goedgekeurd.

Financieel verslag van de penningmeester over 2019 en de begroting 2020.

Aangezien de Bank- en Kasbescheiden ter nacontrole bij een Accountantskantoor zijn kan de penningmeester geen uitsluitsel geven over de jaarrekening 2018. In de jaarrekening 2019 zal de penningmeester hierop terugkomen.

Verslag van de kascommissie.

De heren Wickop en Offermans hebben op 18 april alleen de kasbescheiden gecontroleerd en deze in orde bevonden.

Leefbaarheidsfonds.

De heer Rauer geeft aan dat er door de bewoners van Kerkrade-Oost en Centrum weinig gebruikt wordt gemaakt van het Leefbaarheidsfonds. Voor slechts weinig activiteiten is financiële steun gevraagd bij het leefbaarheidsfonds. Dhr. Rauer geeft aan dat er bij activiteiten zoals burendag-Paasviering- Kerstviering etc. altijd een aanvraag  om geldelijke steun bij het Leefbaarheidsfonds kan worden gedaan. Er dient wel een activiteitenplan en een begroting van de te ramen kosten bij de aanvraag aanwezig zijn.

De voorzitter last een korte pauze in.

Rondvraag.

Na de pauze konden de huurders vragen stellen:

o.a. kwam ter sprake de vervuiling van de tuinen in de Franckstraat, de rechterlijke uitspraak over de situatie in de Nummer 2 straat, het slechte functioneren van de balkondeuren aan het Carboonplein en de steeds terugkerende klachten over groenvoorziening en hondenpoep.

Sluiting.

De Voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Hij sluit vervolgens om 21.00 uur de vergadering. Na afloop staat er nog een drankje klaar en is er nog gelegenheid even bij te praten.


Jaarverslag 2019 Huurdersvereniging Kerkrade

Het bestuur van de Huurdersvereniging Kerkrade presenteert hierbij het “Jaarverslag 2019”.

In het jaarverslag 2019 beschrijven wij ons werk en de resultaten. Wij leggen hiermee verantwoording af over onze activiteiten, onze dienstverlening en de besteding van middelen.

Missie Huurdersvereniging Kerkrade.

Wij behartigen de belangen van de huurders en woningzoekenden van woningcorporatie “HEEmwonen” hierna te noemen HEEMwonen. Wij zetten ons in voor betaalbare, duurzame en kwalitatief goede woningen.

Wij doen dit vanuit een georganiseerde vereniging, waarbij wij trachten een duurzame relatie te onderhouden met onze achterban. Verder willen wij een professionele gesprekspartner zijn van  HEEMwonen en de gemeente Kerkrade.

Visie Huurdersvereniging Kerkrade.

Huurdersvereniging Kerkrade is een sterke, onafhankelijke en zelfbewuste organisatie. Zelfbewust omdat wij weten wat er bij onze achterban leeft, onafhankelijk omdat wij onze eigen keuzes maken en visies ontwikkelen, sterk omdat wij kennis van de Volkshuisvesting hebben die wij samen met de organisatie van de achterban koppelen aan de doelen die wij nastreven. Wij zijn van en voor de huurders: wij zijn een vereniging waarbij alle huurders, die een bijdrage willen leveren aan de belangenbehartiging, welkom zijn. In de prestatieafspraken met gemeente Kerkrade en HEEMwonen zijn wij een gelijkwaardige partner.

Samenstelling bestuur Huurdersvereniging Kerkrade.

De heer W. Linders  (voorzitter)

Mevrouw M. Hagen-Thönissen (secretaris)

De heer J. Vangeninden (penningmeester)

De heer F. Tiggelman (pv voorzitter)

De heer H. Rauer (pv penningmeester)

Oud penningmeester de heer H. Ollers is helaas in september jl. overleden.

Samenvoeging “Huurdersraad Kerkrade” en “Land van Rode”.

Om de krachten te bundelen en een sterk collectief te vormen is tot fusie besloten door de besturen van onderhavige huurdersverenigingen. Sinds 5 Maart 2018 is de naam van de nieuwe vereniging “Huurdersvereniging Kerkrade”.

Overleg HEEMwonen en het C.H.O.H.

Het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (hierna te noemen CHOH) vertegenwoordigd de belangen van ca. 10.000 huurders van HEEMwonen in Kerkrade en Landgraaf. In het CHOH neemt de Huurdersvereniging Kerkrade met 4 personen zitting en wel met de heer F. Tiggelman (voorzitter) mevrouw M. Hagen-Thönissen en de heren W. Linders en H. Rauer. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. het Werkplan 2020, de Financiële meerjarenbegroting, de inkomens- en Huurgrens, het Woningwaardering-stelsel etc. etc. In 2019 heeft het CHOH  6 keer overleg gevoerd met  HEEMwonen.

Enquête.

In de 2e helft van 2019 is door de Huurdersvereniging Kerkrade, bij de huurders, een enquêteformulier bezorgd, per Email of per post, om inzicht te krijgen op de vragen en klachten van de bewoners van de ca. 5.000 woningen van HEEMwonen in Kerkrade. Er zijn 365 formulieren terug ontvangen met de navolgende resultaten: De woonomgeving werd door 228 personen als goed ervaren terwijl 137 personen niet tevreden waren. Bij het punt  “Veiligheid en Groenonderhoud ”waren 128 personen  tevreden en 234 personen ontevreden, bij “Tevreden over de woning” gaven 235 personen aan tevreden te zijn en 125 personen waren ronduit ontevreden. Het contact met HEEMwonen werd door 280 personen als goed ervaren terwijl 77 personen aangaven dat het contact duidelijk beter kan. Het punt “klachten en afhandeling” gaf als resultaat dat 315 personen een klacht doorgegeven hebben waarvan 199 naar tevredenheid zijn opgelost en 116 nog niet zijn afgehandeld of als niet naar behoren zijn behandeld.

Huuraanpassingen.

Door HEEMwonen te overtuigen van onze keuze voor verhoging van de huurprijzen via de huursom-benadering, waarbij de streefhuur leidend is bij het vaststellen van de huuraanpassing, hebben wij de gemiddelde huurverhoging per 1-7-2019  tot 1,1 % kunnen beperken.

Jaarvergadering 2019 Huurdersvereniging Kerkrade.

Conform artikel 14 lid 1 van de Statuten van Huurdersvereniging Kerkrade dient het bestuur voor de datum van 1 april de jaarvergadering te houden voor haar leden. In deze Jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over haar activiteiten in het verstreken jaar. Naast de agendapunten Jaar- en Financieel verslag 2018 en het verslag van de kascommissie over 2018 heeft het bestuur Uw aandacht gevraagd voor de doelen die de Huurdersvereniging Kerkrade zich stelt voor het komende jaar en de renovatie en sloopplannen in 2019. Voor het volledige verslag van deze jaarvergadering verwijs ik U graag naar de notulen van deze vergadering in dit Jaarverslag van Huurdersvereniging Kerkrade.

 Kascommissie.

Ter voorbereiding op de Jaarvergadering 2019 heeft de penningmeester van de Huurdersvereniging Kerkrade en de kascommissieleden de heren Wickop en Offermans, op 18 april 2020 de financiële kasadministratie over het boekjaar 2019 van de Huurdersvereniging  Kerkrade gecontroleerd. Zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering 2018 komen wij hier terug op de controle van de jaarrekening 2018. Volgens de bevindingen van Accountantskantoor zijn in de overlegde bescheiden geen ongeregeldheden vastgesteld. Door de akkoordverklaring van een accountantskantoor vervalt de controle van de kascommissie over het jaar 2018.

Klachtenafhandeling.

In 2019 heeft het bestuur, naast informatieve vragen van huurders, ook vragen/klachten ontvangen van huurders die van toepassing zijn op HEEMwonen, waaronder burenoverlast, oplevering woning bij 

 

Verhuizing, vocht in woning, ventilatiesysteem enz. De vragen/klachten zijn in overleg met HEEMwonen besproken en zijn nagenoeg allemaal tot ieders tevredenheid opgelost.

Nederlandse Woonbond.

De Nederlandse Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke Huurdersorganisaties. Bij de Provinciale vergaderingen Limburg, van de Nederlandse Woonbond is de  Huurdersvereniging Kerkrade vertegenwoordigd. In de Verenigingsraad van de Nederlandse Woonbond is de heer F. Tiggelman de vertegenwoordiger van de Huurdersraad Kerkrade.  De door de Nederlandse Woonbond georganiseerde symposia zoals “Het Klimaatakkoord” op 13 juni en 4 september inzake het o.a. plaatsen van zonnecellen en windmolens om energie op te wekken zodat in 2050 gas-loos gewoond kan worden, en het Huurdersfestival op 29 september 2019 met diverse sprekers werden ook door ons bestuur bezocht. Bij de 3 Provinciale vergaderingen in Sittard was het bestuur eveneens van de partij. Door de Nederlandse woonbond zijn de navolgende punten breed besproken: Voldoende en kwalitatief goede woon- en leefruimte- sterke corporaties en huurders organisaties- rechtsbescherming en (mede) zeggenschap, zelfbeheer en recht van initiatief.

 

Prestatieafspraken.

Ieder jaar maken corporaties afspraken met gemeenten en huurdersverenigingen, welke prestaties ze willen gaan leveren. Samen met de gemeenten stellen zij een gemeenschappelijke woonvisie op. Deze  prestatieafspraken gaan over nieuwbouw, betaalbaarheid, kwaliteit, wonen en zorg, en duurzaamheid van sociale huurwoningen. In de Regionale Woonvisie Parkstad 2017-2021 zijn 4 prioritaire punten benoemd en wel  ten 1e de kwaliteit en omvang van de (particuliere) woningvoorraad, ten 2e de beschikbaarheid en betaalbaarheid van (huur) woningen, ten 3e Het levensloopgeschikt maken van (zorg)woningen en ten 4e het verduurzamen van de woningvoorraad, om daarmee de energielasten van huurders omlaag te brengen.  De heer W. Linders heeft namens de Huurdersvereniging Kerkrade de afspraken op 5 december 2019 ondertekend.

Afschaffing Verhuurdersheffing.

Meer dan 180 woningcorporaties tekenen formeel bezwaar aan tegen de in 2013 ingevoerde verhuurdersheffing. Deze zou er volgens de corporaties toe leiden dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van woningen. In 2019 bedroeg de heffing 0,561 procent van de WOZ waarde van de woningen, wat resulteerde in een heffing voor alle corporaties van 1,7 miljard euro. De corporaties stellen in hun bezwaarschrift dat de heffing in strijd is met de woningwet waarin staat dat woningcorporaties hun middelen moeten inzetten in het belang van de volkshuisvesting. Wij zullen U op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.

Spreekuren.

Deze zijn op afspraak. Ons telefoonnummer is  045-8888042.

Sloop, renovatie en nieuwbouw.

In de wijk Heilust in Kerkrade-West nadert het einde van de renovatie van 288 eengezinswoningen en 44 duplexwoningen. Begin 2020 zal dit project worden afgesloten en is er tot ieders tevredenheid een vernieuwde wijk Heilust verrezen. Op korte termijn zal worden overgegaan met renovatie van de 102

Woningen in de Lourdesflat en de Boudewijn-Eik flat in de  wijk de Gracht. In het Rolduckerveld zullen de 2 flats aan de Hertogenlaan, met in totaal 200 woningen gesloopt worden. Het Sociaal Statuut is 19 november 2019 getekend m.t.w. kracht tot 4 oktober 2019. In het Sociaal Statuut is het bedrag van de verhuisvergoeding opgenomen. De uithuizing is inmiddels van start gegaan en vordert gestaag. Na de sloop van de flats aan de Hertogenlaan zullen hier 35 grondgebonden woningen voor terug gebouwd worden. In de Dir. Schrijnenstraat zullen in de toekomst  28 levensloop bestendige meergezinswoningen worden gebouwd. In de wijk Bleijerheide zal medio 2020 in het plan Superlocal de flat met 114 woningen gereed komen. In Kerkrade-West zullen 24 levensloop bestendige woningen worden gebouwd aan de Gladiolenstraat en aan de Calbertsweg zullen 3 eengezinswoningen gerealiseerd worden.

Website Huurdersvereniging Kerkrade.

Omdat de verouderde website niet meer gebruiksvriendelijk was is in 2019 opdracht gegeven om deze te actualiseren en van relevante informatie te voorzien. Dat is inmiddels gebeurd en met de tabbladen Home, Commissies, Nieuws, Vergaderingen, Links/download, Galerie en Contact kunt U eenvoudig diverse onderwerpen raadplegen. U kunt onze nieuwe website bezoeken met de link info@hvkerkrade.nl

 

Woningwet 2015.

Als gevolg van de herziene woningwet 2015 heeft het C.H.O.H. meer en betere inspraak mogelijkheden in het beleid bij  HEEMwonen. Hierdoor is de plaatselijke Huurdersvereniging  een volwaardige gesprekspartner bij de prestatieafspraken met gemeenten over het lokale woonbeleid. Verder is het instemmingsrecht op tal van terreinen uitgebreid, zoals de rechten van de huurder. Het C.H.O.H. wordt door  HEEMwonen vroegtijdig betrokken bij beleidsontwikkelingen en -evaluatie. Een en ander houdt wel in dat qua tijd en deskundigheid veel van het bestuur gevraagd wordt.

Huurdersvereniging Kerkrade vertegenwoordigd in werkgroepen CHOH

Het bestuur is vertegenwoordigd in de navolgende werkgroepen.

 1. Convenant, statuten, huishoudelijke reglementen, huurcontract, huurbeleid, beleid CHOH, werving, selectie en profielschetsen.
 2. Financiën
 3. Leefbaarheid en leefbaarheidsfonds
 4. Onderhoudsbeleid, serviceabonnement, servicekosten, warmtewet, duurzaamheid, ketenpartners, ondernemingsplan en portefeuilleplan
 5. PR, nieuwsberichten, Aedes en Nederlandse Woonbond, andere lectuur en klantenportaal.
 6. Huisvesting CHOH en huurdersorganisaties
 7. Woningwet 2015, prestatieafspraken, wonen en zorg, participatie en DAEB/niet- DAEB./

Kascommissie Huurdersvereniging Kerkrade

De kascommissie van Huurdersvereniging Kerkrade bestaat uit 2 personen (leden) die zich voor of tijdens de jaarvergadering kunnen opgeven bij de penningmeester.

Deze 2 kascommissieleden blijven 2 jaar achtereen actief en treden dan weer af. In principe treedt ieder jaar één lid af, we hebben dus ieder jaar weer één nieuw lid voor de kascommissie nodig. U bent er één avond of middag mee bezig plus de tijd om het financiële verslag door te lezen. Verder moet minimaal één van de commissieleden ook de jaarvergadering van de huurdersvereniging Kerkrade bezoeken om verslag uit te brengen.

De taak van de kascommissie is het controleren van het financiële beleid dat de penningmeester 0002 2in het voorgaande jaar heeft gevoerd. De leden van de kascommissie worden in februari gebeld om datum en tijdstip te bepalen waarop de controle zal plaatsvinden.

De controle vindt steeds plaats in het kantoor van de Huurdersvereniging Kerkrade.

Hier zullen alle financiële stukken zoals bankbescheiden en nota’s ter inzage klaar staan. Uiteraard is de penningmeester aanwezig om Uw vragen te beantwoorden.

 

 

Als de kascommissieleden tevreden zijn over het gevoerde financiële beleid van Huurdersvereniging Kerkrade dan zullen zij dit rapporteren in de jaarvergadering en zullen zij voorstellen de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beheer en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in het betreffende jaar.

Heeft U interesse om lid te worden van de kascommissie dan kunt U vrijblijvend telefonisch contact op nemen met de penningmeester:

Jacques Vangeninden  Tel. 045-8888042 (kantoor) Dinsdag en Donderdag van 10.30-12.30 uur.


EXPLOITATIEREKENING 2018  &  2019 + BEGROTING 2020

UITGAVEN

Boekjaar 2018

Boekjaar 2019

Begroting 2020

Bank

Kas

Bank

Kas

Overige Bestuurskosten

€ 575,00

€ 1.090,00

€ 600,00

€ 1.300,00

Kosten Huisvesting

€ 100,00

€ 75,00

€ 322,55

€ 2.000,00

Vergaderkosten

€ 464,98

€ 33,05

€ 953,76

€ 1.100,00

Beheer en Adm. Kosten

€ 3.221,61

€ 1.621,25

€ 3.071,71

€ 805,00

€ 3.500,00

Activiteiten

€ 1.618,03

€ 7,70

€ 741,17

€ 320,00

€ 2.500,00

Telefoon/ Internet

€ 1.387,65

€ 2.250,03

€ 1.500,00

Portokosten

€ 33,20

€ 69,60

€ 350,00

Abonnementen

€ 679,44

€ 99,50

€ 750,00

Contributies

€ 8,00

Ondersteuning/Advies

€ 150,00

€ 2.000,00

Verzekeringen

€ 119,05

€ 119,05

€ 250,00

Bankkosten

€ 161,33

€ 170,45

€ 300,00

Reiskosten

€ 424,97

€ 7,50

€ 229,21

€ 750,00

Representatie/PR

€ 1.264,72

€ 22,50

€ 61,80

€ 5,40

€ 1.200,00

Opleiding/Deskundigheids kst.

€ 275,00

€ 454,70

€ 1.500,00

Bijdragen aan HO's en BC's

€ 25,00

€ 525,00

€ 75,00

€ 650,00

€ 650,00

Naar Kas

€ 2.450,00

€ 1.660,00

Naar reserve

€ 2.100,00

Totaal

€ 14.709,98

€ 3.532,00

€ 10.878,53

€ 1.780,40

€ 19.500,00

Inkomsten

Saldo 2018 resp. 2019

€ 4.154,49

€ 1.997,36

€ 1.353,51

€ 144,35

Bijdragen Heemwonen

€ 9.649,62

-€ 270,99

€ 9.773,74

Overige inkomsten

€ 2.457,38

€ 1.950,00

€ 1.056,18

€ 1.660,00

Totaal

€ 16.261,49

€ 3.676,37

€ 12.183,43

€ 1.804,35

Balans per 31-12-2019

Activa

Passiva

Bank

€ 1.304,90

Reserve

Kas

€ 23,95

Saldo 2019

€ 1.328,85

Totaal

€ 1.328,85

Totaal

1328,85


 toe


 Het bestuur zoekt vrijwilligers voor de Huurdersvereniging Kerkrade.

De Huurdersvereniging Kerkrade zoekt vrijwilligers voor de versterking van het huurderswerk in Kerkrade.         

Bent U die enthousiaste persoon die ons helpt het overleg met Woningcorporatie Heemwonen         

tot een succes te maken?                           

                                                                                    

Wie zijn wij?                                                                          

De huurdersvereniging Kerkrade spant zich in voor de belangen van          

de 5.000 bewoners die een woning huren bij Heewonen.

Dat doen wij via overleg met Heemwonen en de gemeente Kerkrade.                                                        

                                              

Wij behandelen en beoordelen diverse adviesaanvragen die wij vanuit Heemwonen krijgen,

b.v. over verkoopbeleid, streefhuurbeleid, energiebesparing en het jaarlijkse huurprijsbeleid.

Daarnaast ondersteunen wij de huurders die met vragen en klachten bij ons komen.

Op lange termijn hebben de door ons geadviseerde zaken invloed op de huurders, dus ook voor U.

Wat wordt er van U verwacht?          

U bent een betrouwbaar persoon en U houdt van samenwerken. U denkt en praat graag mee           

over de voorstellen van Heemwonen, U draagt nieuwe ideeën aan, zoekt oplossingen voor              

problemen, u leest en bestudeert de benodigde stukken.                 

Wij zoeken personen voor meerdere klussen.                

Deze staan in de onderstaande taakomschrijving.          

In overleg met U kunnen wij hier een keuze in maken.           

Ons motto is:                 

Wij zijn vrijwilligers, maar niet vrijblijvend.                  

Ons werk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.                 

                  

Wat kunnen wij U bieden:                 

Gezelligheid, leerzame en inspirerende discussies.

Inspraak in het beleid van de verhuurder, een afsluitend jaaretentje met het bestuur.

Ook ontvangt U een vergoeding voor het bijwonen  van de vergaderingen.             

Denkt U de aangewezen persoon te zijn, of kent U een ander geschikt persoon, neem dan contact                

op met onze secretaris M. Hagen-Thönissen         

Tel.            

Of stuur een mail naar info@hvkerkrade.nl 

duim

 


Functieomschrijving - Vrijwilliger bestuur Huurdersvereniging Kerkrade

Taakomschrijving( taken worden in onderling overleg verdeeld): 

* Inzetten voor 5.000 huurders van Heemwonen

* Vooroverleg met bestuur ter voorbereiding op het overleg met Heemwonen

* Overleggen en discussiëren met Heemwonen op beleidsmatig niveau.

* Organiseren van de ledenvergadering 

* Nieuwsbrief samenstellen en verspreiding regelen.

* En allerlei overige werkzaamheden ter ondersteuning van de Huurdersvereniging Kerkrade.   

 

Profiel vrijwilliger:  

* Zich willen inzetten voor de huurders

* Enthousiast en leergierig zijn

* Interesse hebben in huurzaken en volkshuisvesting

* Woonachtig in een woning van Heemwonen is geen vereiste  

 

Werktijden: 

Ca. 10-12 uur per maand, in overleg Vergaderingen met het bestuur vinden plaats op dinsdagmorgen tussen 10- en 12 uur.  

Wat wordt er geboden: 

Diverse mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering en scholing Werken in een leuk vrijwilligersteam 

Wij krijgen steeds meer vragen van huurders, niet alleen klachten, over het verbeteren van niet alleen de woning maar ook de woonomgeving.

Dit stimuleert ons op de ingeslagen weg verder te gaan en dat te zijn waar we voor staan:

Een bereikbare huurdersvereniging die op wil komen voor de belangen van de huurders.

groep


         achter1

Geachte mede huurders van HEEMwonen.

Zoal u gewend van ons gewend bent, , is  het weer tijd voor het houden van de jaarlijkse ledenvergadering.

Vanwege Corona  zijn door de overheid beperkingen opgelegd  betreffende het houden van diverse bijeenkomsten.

Het bestuur van de H.V. Kerkrade heeft daarom besloten,  om de jaarlijkse ledenvergadering van 2020 niet door te laten gaan .

Ons jaarverslag over 2019 plaatsen wij op onze website.

Zou u vragen hierover hebben  of graag de papieren versie hiervan ontvangen, horen wij dit uiteraard graag van u.

Hopende dat wij volgend jaar deze problemen niet meer hebben,  kunnen wij  ons onder normale omstandigheden weer  ontmoeten!

Sterkte in deze vreemde tijd en probeer gezond te blijven !

Namens de H.V. Kerkrade.

Secretaris: Mia Hagen.

 

 

Registratiepunt Huurcommissie

 

 

 

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Wij willen uw vragen uw achterban op het bestaan van het registratiepunt te wijzen. Bijvoorbeeld in uw nieuwsbrief, via uw website, sociale media of andere kanalen. Hoewel de Woonbond vindt dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.

Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 
 

 

naar registratiepunt huurcommissie

Verslag Ledenvergadering 03-09-219
De voorzitter hete iedereen welkom.  
Mirjam Henzen van de GGD gaf een presentatie over gezond wonen.
Een gezond binnen klimaat is zeer belangrijk voor onze gezondheid, goede ventilatie zorgt voor       schonen binnen lucht.
Ze gaf advies en uitleg over het gebruik van de woningen die niet gerenoveerd zijn, gerenoveerde woningen en nieuwbouw.
De secretaris heeft in het jaarverslag verteld waar de Huurdersvereniging Kerkrade mee bezig is, o.a. Huurbeleid – Prestatie afspraken bij de corporatie en gemeente – Centraal Huurders Overleg HEEMwonen – Regionaal Overleg Huurdersverenigingen – Klimaatakkoord.
Er is ook een enquête gestart voor inzicht te krijgen, wat de huurder belangrijk vindt.
De penningmeester kon nog geen definitieve  uitslag geven omdat de boekhouding ter na controle, nog bij de accounts  zijn.
Bij het Leefbaarheidsfonds is de aanvraag voor ondersteuning bij diverse activiteiten in Kerkrade oost, nog  weinig, hier zou een ieder veel meer gebruik van moeten maken.
Er werden vragen gesteld over wat alles aangevraagd mag worden. Er mag zeker een kop koffie met gebak bij, o.a. Kerstviering – Paasviering en Burendag. Er moet wel een activiteiten plan en een financiële begroting bij de aanvraag zijn, deze dan bij HEEMwonen inleveren.
Na de pauze konden de Huurders vragen stellen.
De Franckstraat waren meldingen over de achter tuinen, waar heel veel rotzooi is.
Het renovatie project Nummer 2 straat moet nog de uitspraak van de rechter komen voor het afgesloten kan worden.
Bewoners van het Carboonplein hebben bij hitte klachten dat de balkondeur niet meer  open gaat. Een tip was met ijs koelen, wat perfect werkt.
De groenvoorzienig laat overal te wensen over.
De voorzitter sluit 21.00 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Secretaris M.Hagen
Wat moet de Woonbond, volgens de leden meenemen als partij, voor een akkoord bij  het Klimaatakkoord?
 
Huurdersverenigingen uit alle hoeken van het land waren op woensdag 4 september 2019  aanwezig in Utrecht om hierover gedachten uit te wisselen.
Het doel, van onze regering is de broeikasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichten van 1990.
De zes stappen zijn: kosten drukken, geld beschikbaar stellen, schuiven in de Energiebelasting, subsidies, diverse wijken  aanpakken en een begin maken door te starten.
De huurders heffing moet afgeschaft worden, zodat de corporaties het geld kunnen gebruiken voor duurzaamheid projecten.
De investeringsruimte voor kopers moet verhoogd worden en de overstap naar diverse warmte bronnen ( elektra ) moet aantrekkelijk gemaakt worden.
Bij de nieuwe warmtenetten is de vraag? wie is verantwoordelijk voor de kosten  en zijn ze duurzaam?
Subsidies voor wijkgerichte aanpak en een aantrekkelijke prijs voor warmtenetten.
Stapsgewijs, wijk voor wijk aardgasprijs maken. 1,5 miljoen woningen in 2030.
Dit aantal zou eigenlijk ieder jaar gehaald moeten worden!
De Klimaat verandering gebeurt nu, onmiddellijke actie is onvermijdelijk.
Wij als H.V. Kerkrade zullen actief proberen deel te nemen en zeker de doelstellingen meenemen in diverse projecten die onze corporatie, in de toekomst uit gaat voeren.
Met vriendelijke groet,
H.V. Kerkrade,
Mia Hagen, Secretaris.

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen