Home

De De door de HVKerkrade verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid.
Aan de informatie verstrekt via de website of via de e-mails die automatisch verstuurd worden kunnen geen rechten worden ontleend. De huurdersvereniging HVKerkrade kan niet garanderen dat de website foutloos of onderbroken functioneert. De huurdersvereniging HVKerkrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud va deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De huurdersvereniging HVKerkrade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door de huurdersvereniging worden onderhouden en waarnaar word verwezen.

Verantwoordelijkheid.
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie, De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden aan derden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art.15Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy
Alle door ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat de huurdersvereniging deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet aan derden beschikbaar stelt.

E- mail.
Alle door de huurdersvereniging aangeleverde informatie blijft intellectueel eigendom van de huurdersvereniging en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). De in een e-mail vervatte opvattingen of meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van de huurdersvereniging. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n), openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is slechts toegestaan als de huurdersvereniging u daarvoor toestemming geeft. Als een e-mailbericht niet voor u bestemd is, word u verzocht dit kenbaar te maken door het bericht terug te sturen en het bericht vervolgens te verwijderen. Helaas kan de huurdersvereniging er niet voor instaan dat een e-mailbericht tijdig wordt ontvangen, dat integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen en/of andere schadelijke software, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst ( door derden).Woningwet, die op 1 juli 2015 in werking is getreden, kent verschillende implementatiemomenten. Een van de belangrijke momenten  is 1 januari 2016. In 2016 gaat er veel spelen rond de implementatie van de Woningwet, zoals  de volledige cyclus prestatieafspraken, passend toewijzen, waarderen op marktwaarde, de indeling in woningmarktregio’s en de voorbereiding van scheidings- en splitsingsvoorstellen.

IMG 0388
 
W.Linders Voorzitter
Klifstraat 23 6462RT Kerkrade
Tel: 045-5451980 GSM: 06-44818872
Email: lind3376@planet.nl
 
M.Hagen Secretaris
Theaterpassage 96 6461 DX Kerkrade
GSM: 06-48028350
Email: herman.hagen@telfort.nl
 
Herman Rauer Bestuurslid                                                                             
Ursulinenhof 67 6461 BX Kerkrade
Tel: 045-5457619
Email: h.rauer@tele2.nl
 
Dhr.J.M.Vangeninden Penningmeester
Tel : +31 455311841
E-mail : jmvangeninden@home.nl
 
Dhr. F.P.Tiggelman Bestuurslid
Tel : +31455411916 / 06 51496726
E-mail f.tiggelman@hetnet.nl
 
 

Commissies:

Team Analysis 01


 

 

Sinds 5 maart 2018, zijn de Huurdersraad  in Kerkrade West en de Huurders Vereniging Land van Rode samen gevoegd tot één Huurders Vereniging Kerkrade.

Onze locatie is : Hoofdstraat 41 B, 6461 CM Kerkrade. Tel: 045-8888042 of 06-44818872

De Huurders Vereniging Kerkrade is de belangenbehartiger van alle huurders bij  HEEMwonen in de gemeente Kerkrade.
IMG 0388
 
Wat doen wij als Huurders Vereniging ?
Wij vertegenwoordigen u bij HEEMwonen, de gemeente , lokale en regionale organisaties, Nederlandse Woonbond en andere organisaties die te maken hebben met het wonen in het algemeen.
 
Wij zorgen dat u als  huurders geïnformeerd blijft  over de activiteiten waarover wij in overleg gaan met de bovengenoemde partijen.
 
Bij conflicten tussen u en HEEMwonen, zoeken wij samen met u naar een tevreden oplossing.
Hierbij kan het gebeuren dat wij ook juridische stappen moeten ondernemen.
 
Als huurders vertegenwoordiging Kerkrade zijn wij vertegenwoordigd binnen het CENTRAAL HUURDERS OVERLEG HEEMWONEN, ( CHOH ) en maken wij gebruik van het informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Ook wanneer u actief bent in één van onze Bewoners Commissies, heeft u dezelfde rechten als onze vertegenwoordigers in het CHOH.
Dit alles is in een Samenwerking Overeenkomst met HEEMwonen vastgelegd.
 
Enkele voorbeelden van onze gezamenlijke activiteiten : 
De jaarlijkse huurverhoging, servicecontract, klachten behandeling , renovaties en sociale statuten, duurzaamheid , bouwen van levensloop bestendige woningen en senioren woningen.

Contact met ons:

Locatie
Hoofdstraat 41-b
6461CM KERKRADE
Telefoon: 045 8888042
Mobiel: 06-44818872
E-mail: info@hvkerkrade.nl

Spreekuur

Bezoek adres na afspraak
op dinsdag - en donderdagmiddag van: 
13.30 uur – 15.30 uur. 
Hoofdstraat 41 B 6461 CM Kerkrade.
Plannen